မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် အဆိုပြုချက်/ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ လို-မလိုနှင့် ပူးတွဲ တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများအား သိရှိလိုပါတယ်?

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းဥပဒေ ၂၃၈ အရ မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် အဆိုပြုချက်/ အတည်ပြု လျှောက်ထားလွှာ တင်ပြရန် မလိုပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ထည့်ဝင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၊ ရှယ်ယာအချိုးအစား ဖော်ပြချက်၊ စက်ပစ္စည်း စာရင်းများတင်ပြရန်လိုအပ်ပါတယ်။

အတည်ပြုမိန့် ရရှိပြီးနောက် မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း?

အတည်ပြုမိန့် ရရှိပြီးနောက်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏သဘာဝ သို့မဟုတ် အခြား ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရ အေဂျင်စီ များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုင်စင်များ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်များ လိုအပ်နိုင် ပါသည်။ ထို့နောက် အတည်ပြုချက်များ၊လိုင်စင်များ၊ ခွင့်ပြုချက်များ၊ ဖက်စပ် လုပ်ငန်း သဘောတူညီချက်နှင့် မြေငှားသဘောတူညီချက်များအားလုံး၏ မိတ္တူ၅စုံ ကိုကော်မရှင်သို့တင်သွင်းရမည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးသည် မြေယာအသုံးပြုခွင့်ကို မည်သို့ရရှိမည်နည်း?

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် ထောက်ခံချက် ရရှိထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ တစ်ဦးသည် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေယာ၊ အဆောက်အဦ အတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင် များထံမှဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံပိုင် မြေယာ/ အဆောက်အဦ များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများထံမှဖြစ်စေ ကာလရှည် မြေငှားရမ်းခြင်းကို ရရှိနိုင် သည်။ ကနဦးငှားရမ်းသည့် ကာလမှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀အထိဖြစ်ပြီး ၁၀နှစ်စီဖြင့် နှစ်ကြိမ်(စုစုပေါင်းနှစ်၂၀) သက်တမ်းတိုးချဲ့ နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မြေအသုံးပြု ခွင့်ရရှိရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့် လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။