အမျိုးအစားခေါင်းစဥ်လျှောက်လွှာပုံစံများဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန်
ပုံစံ (၁)စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းလျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ (၂)အဆိုပြုချက် Download
ပုံစံ (၃)မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့် Download
ပုံစံ (၄-က)အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ (မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်) Download
ပုံစံ (၄-ခ)အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ (တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ) Download
ပုံစံ (၅-က)မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတည်ပြုမိန့် Download
ပုံစံ (၅ - ခ)တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အတည်ပြုမိန့် Download
ပုံစံ (၆)အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်လျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ (၇-က)မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလွှာ (မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်) Download
ပုံစံ (၇-ခ) မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလွှာ (တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ) Download
ပုံစံ (၈)
အစုရှယ်ယာ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းခြင်းလျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ (၉)ကန့်သတ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း Download
ပုံစံ (၁၀)သုံးလပတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း Download
ပုံစံ (၁၁) နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ Download
ပုံစံ (၁၂-က)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူများ အတွက် လုပ်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း (မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်) Download
ပုံစံ (၁၂-ခ)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင် သူများအတွက် အလုပ်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း (တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ) Download
ပုံစံ (၁၃)ဘဏ္ဍာငွေလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း Download
ပုံစံ (၁၄)ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားဖြစ်စတင် ဆောင်ရွက် သည့် နေ့ရက် တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း Download
ပုံစံ (၁၅)မြေ/ အဆောက်အအုံအား တဆင့်ငှားရမ်းထားကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း Download
ပုံစံ (၁၆)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန်အတွက် လျှောက်ထားလွှာ Download