ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ

ယေဘုယျ သတင်းအချက်အလက်များ

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ(၂၀၁၇)နှင့်အညီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီ များညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ အတွင်းရေးမှူးရုံးဖြစ် သည်နှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆိုပြုလွှာ လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း တစ်ပြိုင် တည်းဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)   အစုရှယ်ယာဖြင့်တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများ

  •                      အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ။
  •                      အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ။

(ခ)    ခံဝန်ချက်အားဖြင့် တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများ

(ဂ)    ပြည်ပကော်ပိုရေးရှင်းများ

(ဃ)   စီးပွားရေးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ

(င)    အထူးကုမ္ပဏီများ(အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ-၁၉၅၀အရ ဖွဲ့စည်းထားသော)

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ ပြည်ပကော်ပိုရေးရှင်း သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ပေါင်းစည်းလျက် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏ ၃၅ရာခိုင်နှုန်းအထက် ပိုမိုသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရှိသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများတွင် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးခံစား ခွင့် ၃၅ % နှင့်အောက် ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံခြားသား ရှယ်ယာရှင်များအကြား ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းမှုများအား ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတရာ ပြုလုပ် ပါက DICA သို့ အသိပေးအကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ(၂၀၁၇) အရ ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး၊ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြင့် ကုမ္ပဏီများ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ကုမ္ပဏီများတွင် အနည်းဆုံး ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှာ နိုင်ငံတော်အတွင်း “အများအားဖြင့်နေထိုင်သူ”တစ်ဦးဖြစ်ရန် လို အပ်ပါသည်။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်သည် ၁၂လ ကာလအတွင်း အနည်းဆုံး ၁၈၃ ရက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းတွင်နေထိုင်သည့်ကာလ ၁၈၃ ရက်ကိုကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့်ရက်မှစ၍ (လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီများသည် ဥပဒေအသစ် စတင်သည့် ရက်မှစ၍)ရေတွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အများပိုင်ကုမ္ပဏီများသည် အနည်းဆုံးဒါရိုက် တာ ၃ ဦး ခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအနက် အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာတစ်ဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများအားဖြင့်နေထိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည် ထောင်ခြင်းအတွက် အနည်းဆုံး မတည်ရင်းနှီးငွေအား ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ

၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အွန် လိုင်းစနစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ စာရွက်စာတမ်းများအား အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်း ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကြည့် ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းစသည့် အခြေခံကောင်းများ ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ်သစ် MYCO- MYANMAR COMPANIES ONLINEကို မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီဥပဒေ (၂၀၁၇)ခုနှစ် စတင်ကျင့်သုံးမှုနှင့် အတူစတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Sources From DICA

https://dica.gov.mm/mm/my/243318

စည်းမျဉ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ

ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတသည် မြန်မာကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ (“ကုမ္ပဏီ ဥပဒေသစ်”)ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ အသုံးပြုခဲ့သော ယခင် ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေတွင် ၄င်းဥပဒေသစ်ကို အစားထိုးပါမည်။

၂၀၁၈ခုနှစ် နောက်ဆုံးထား၍ ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အကြောင်းကြားစာများဖြင့်  ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။

ပြည့်စုံကျယ်ပြ့သော စည်းမျဉ်းများ ပါ၀င်သည့် ဥပဒေသစ်သည် အစုစပ်ဝင်သူများ၊ အစုရှယ်ယာရင်းနှီးငွေ လျှော့ချခြင်းနှင့် အစုစပ်ရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများ ပါ၀င်သည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်များ စီစဉ်ပေးပါသည်။.

ဥပဒေသည် ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အစိုးရတစ်ရပ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမို ခိုင်မာစေရေး၊ စည်းကမ်းဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာစေခြင်းနှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ပြုလုပ်စေခြင်းဖြင့် ပိုမို ထိရောက် အကျိုးရှိစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၄င်းဥပဒေသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နည်းပညာသစ်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဆွဲဆောင်ရန် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား ကိုယ်ပိုင် ရှယ်ယာရှင်များအဖြစ် ခွင့်ပြုပေးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အများပိုင် ကုမ္ပဏီများအတွက် ပိုမို လွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အသစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရားဝင့်စည်းထားသော ကုမ္ပဏီများတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ အစုပါ၀င်သည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုထည့်ငွေ အနည်းစု ရယူရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများအား က့သတ်ထားသော စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ ၄င်းကဲ့့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရန်ကုန်  ရောင်းချရန် သိုလှောင်ထားသော ကုန်များ လဲလှယ်ခြင်း(YSX)တွင် စာရင်းပေးသွင်းထားသော ကုမ္ပဏီများအား တိုင်းတစ်ပါးမှ အာရုံစိုက်ခြင်းများ ဖန်တီးရန် သွယ်ဝိုက်၍ ကူညီခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေ

 

မြန်မာနိုင်ငံ၊နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေ ၂၀၁၂ကို မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေ ၂၀၁၃နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေ ၂၀၁၆ (“MIL”)သည် ရှင်းလင်းမြင်သာမှုရှိသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နယ်ပယ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရန်၊ ပြည်တွင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်တင်းပေးရန် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်  အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်လာပါသည်။

အုပ်ချုပ်မှု နည်းစနစ်၏ တရားဝင်စည်းမှုဘောင်နှင့် အဓိက စည်းမျဉ်းများကို ချမှတ်ထားသော MIL၏ ဥပဒေသည်

၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက့်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသော အခန်းကဏ္ဍရှိ မြန်မာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အ့ရုံး (MIC) အကြောင်းကြားချက် ၁၃/၂၀၁၇ အမျိုးအစားအရပို၍ အသေးစိတ်ကျသော မြန်မာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု စည်းမျဉ်း ၂၀၁၇ (“Rules”)ကို ၃၁ ရက် မတ်လ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

စည်းမျဉ်းများနှင့် သတိပေးချက်များသည် တိုးမြှင့်ထားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပုံစံများ၊ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အကဲဖြတ် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ အခွန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လျှောက်လွှာများ၊ မြေနေရာခွင့်ပြုချက် လျှောက်လွှာများနှင့် ပတ်သတ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။

သီးသ့ မူကြမ်း ရေးဆွဲထားသော အခွန် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဥပဒေ အပိုဒ်ငယ် မရှိသော ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ တွင် အခွန်အကောက် ရှေ့ပိုင်း စာမျက်နှာတွင် ၂၀၁၈ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အခွန် ဥပဒေ (၂၀၁၇ အခွန် အသင်း ဥပဒေ ပြုပြင် မွမ်းမံချက်)ကို အတည်ပြု

၀င်ငွေခွန်

၀င်ငွေခွန် နှုန်းထား ၂၅% ဖြစ်ရန် မြန်မာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အဖွဲ ့ရုံး (MIC)၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများပါ၀င်သည့် ကုမ္ပဏီများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ ၁၉၁၄ (သို့) အထူး သီးသန့်ကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ ၁၉၅၀ လက်အောက်တွင် စာရင်းပြု တင်သွင်းထားပါသည်။
မြန်မာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အဖွဲ့ရုံး (MIC) ခွင့်ပြုချက်နှင့် အလုပ်လုပ်နေသော ကုမ္ပဏီများသည် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သက်သာခွင့်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန် Stock Exchange ရောင်းချရန် သိုလှောင်ထားသော ကုန်များ လဲလှယ်ခြင်း (YSX)တွင် စာရင်းသွင်း ပါရှိသော ကုမ္ပဏီများသည် ၂၀% သာ အခွန်ပေးဆောင်ရပါသည်.

ကုန်သွယ်ခွန်

ကုန်သွယ်ခွန်ကို ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေါ်တွင် ထားရှိသော အခွန် ပမာဏ အဖြစ် ၀% မှ ၈% နှုန်းထားအတွင်း စုဆောင်းစေပါသည်။အများအားဖြင့် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသော ကုန်ပစ္စည်းများ၊ တိုင်းပြည်အတွင်း ထုတ်လုပ်ထားသည့် (သို့) ငှားရမ်းထားသည့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် ့သတ်မှတ် လုပ်ဆောင်သော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် ၅% နှုုန်းထားဖြင့် ကုန်သွယ်ခွန်ကို သတ်မှတ် ကောက်ခံပါသည်။ ကုန်သွယ်ခွန်မှသေချာစွာ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရထားသော ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ၈၆ ခု နှင့် ၀န်ဆောင်မှု ၃၀ ခု မှလွဲ၍ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှု အားလုံးသည် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပေးဆောင်ရပါသည်။လျှပ်စစ် (၈%) နှင့် ရေနံစိမ်း (၅%)မှ လွဲ၍ ပြည်ပကုန်တင်ပို့မှုများ အားလုံးအတွက် ကုန်သွယ်ခွန်သည် သုညနှုန်းထားဖြစ်ပါသည်။MIC/SEZ  လက်အောက်၊ MIC/SEZ ကော်မတီ၏ တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၌ စာရင်းသွင်းထားသော ကုမ္ပဏီများသည် ကုန်သွယ်ခွန် လွတ်ငြိမ်းခွင့် သဘောတူရန် တောင်းဆိုထားသော တိကျသည့် အချိန်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်သွယ်ခွန် လွတ်ငြိမ်းခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းခွန်

မြန်မာနိုင်ငံသို ့တင်သွင်းထားသော၊ ထုတ်လုပ်ထားသော (သို့) ပြည်ပ နိုင်ငံသို ့ တင်သွင်းသော သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ စာရင်းတွင် ကုန်သွယ်ခွန်များ အစားသွင်းရန် သတ်မှတ် ကုန်ပစ္စည်းခွန် ဥပဒေသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အထူးကျွမ်းကျင်သူများ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ ၁၇ ခု အတွက် ၅% မှ ၈၀% အခွန်နှုန်းထားဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ အခွန် ဥပဒေအောက်ရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ (သို့) နိုင်ငံခြားသို ့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုန်သည်၏ ကုန်ပစ္စည်းများသာလျှင် သတ်မှတ် ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချမှုတွင် ကျသင့်သော သတ်မှတ်ကုန်ပစ္စည်းခွန်၏ အခြားဘက်ဖြစ်သော ကုန်ကြမ်းများ၊ အကြမ်းချောထည် ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူမှုအပေါ်တွင် သတ်မှတ်ကုန်ပစ္စည်းခွန်များအား သက်ဆိုင်ရာထံမှ ရသင့်ငွေကိုု တောင်းခံနိုင်ခြင်းနှင့် ခုနှိမ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။အထက်ပါ သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ အခွန်တွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% သတ်မှတ်ပါသည်။
ပြည်ပတင်ပို့မှုများ အားလုံးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ အခွန် ကင်းလွတ်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ၀င်ငွေခွန်

အခွန်သက်သာခွင့် တောင်းဆိုရန် အရည်အချင်းမပြည့်မှီသော နေထိုင်မှု မရှိသည့် ကန့်သတ်ထားခြင်း ခံရသော နိုင်ငံခြားသားများနှင့် နေထိုင်မှုရှိသော နိုင်ငံခြားသားများ နှင့် နေထိုင်မှု မရှိသော နိုင်ငံခြားသား၏ လစာများသည် ၀% မှ ၂၅% အဆင့်ဆင့်ဖြစ်သော နှုန်းထားဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရပါသည်။
၁၈၃ ရက်(သို ့) ၁၈၃ရက် ထက်ပို၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေသော နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်၏ ၁ နှစ်ဝင်ငွေကို နေထိုင်သူတစ်ယောက်အဖြစ် ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါသည်။
နေထိုင်မှုရှိသော နိုင်ငံခြားသားများနှင့် သက်ဆိုင်သော အခွန်သက်သာခွင့်များ –
• အခြေခံ သက်သာခွင့် (စုစုပေါင်း ၀င်ငွေ လစာ၏ ၂၀%) မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် အထိသာ
• ခင်ပွန်း (သို့) ဇနီးသည် သက်သာခွင့် တစ်ဦးလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
• ကလေးတစ်ယောက်စီအတွက် ကလေး သက်သာခွင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
• အလုပ်သမားနှင့် ၄င်း၏ ခင်ပွန်း(သို့) ဇနီးသည်အတွက် အသက်အာမခံ အာမခံသွင်းငွေ သက်သာခွင့်
• သာယာလုံခြုံမှု ရန်ပုံငွေအတွက် ကူညီထောက်ပံံ့သူများ အားလုံး
အထူး စီးပွားရေးဇုန်များ (SEZs)မှ အခွန် ဆွဲဆောင်မှု
အထူး စီးပွားရေးဇုန်များ (SEZs)အတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှများသည် မြန်မာနိုင်ငံ အထူး စီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ ၂၀၁၄ လက်အောက်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အထူး စီးပွားရေးဇုန်များ (SEZs)၏ မူလဆွဲဆောင်ချက်များတွင် ၅ နှစ်မှ ရ နှစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွွွင့် ရက်စွဲများ၊ ဇုန်ပေါ် မူတည်၍ ဒုတိယ ၅နှစ်တွင် ၀င်ငွေခွန်ပေါ်တွင် ကောက်ခံသော အခွန် ၅၀% သက်သာခွင့်နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများမှ ရ၅နှစ်အထိ ဆက်လက် ပူးပေါင်း အငှားချနိုင်ပါသည်။ဥပမာ -၉ နှစ် ၅၀ + ၂၅ နှစ် သက်တမ်းတိုး) စသဖြင့် မက်လုံးများ ပါ၀င်ပါသည်။
၂ ဆ ကောက်ခံသော အခွန်အကောက် သဘောတူညီချက်များ
အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ ဗြိတိသျှနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်၊လာအိုနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိိုင်ငံတို့နှင့် ဆုံးဖြတ်ထားသည့် မည်သည့် ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေ (ITL) အခွန်အတွက် ဆက်ဆံမှုများတွင် အစိုးရမှ မည်သည့် နိုင်ငံခြား (သို့) အပြည်ပြည်ဆိုုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ၀င်ငွေခွန်ကို သဘောတူညီမှုအတွက် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လျှင်၊ ထို့အပြင် သဘောတူညီချက်အား တစ်စုံတစ်ဦးမှ သတိပြုမိလျှင် သဘောတူညီမှု စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေ (ITL)မှ ဆန့်ကျင်ကာကွယ်မှု အထောက်အပံ့ ပေးပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၄င်း ၂ နိုင်ငံနှင့် အခွန် သဘောတူညီမှုကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားဆဲဖြစ်ပါသည်။

d.

လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်

အလုပ်သမားဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ

အလုပ်သမား ဥပဒေ/ အလုပ်သမား ငှားရမ်းခြင်း အက်ဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားဥပဒေများတွင် ပါ၀င်ချက်များ –
အလုပ်သမား နစ်နာကြေး အက်ဥပဒေ (၁၉၂၃)၊ စက်ရုံ အက်ဥပဒေ(၁၉၅၁)၊ ခွင့်နှင့် ပိတ်ရက်များ
အက်ဥပဒေ(၁၉၅၁)၊အလုပ်သမား ငှားရမ်းမှု ကန် ့သတ်ချက် အက်ဥပဒေ (၁၉၅၉)၊ အလုပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း
အက်ဥပဒေ(၂၀၁၁)၊ အလုပ်သမားများ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကျေအေးခြင်း ဥပဒေ(၂၀၁၂)၊ လူမှုလုံခြုံရေး ဥပဒေ(၂၀၁၂)၊
အလုပ်သမား ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်ဖွံ ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ (၂၀၁၃)၊ အခြေခံ လအားခ ဥပဒေ(၂၀၁၃)၊
လုပ်အားခ ပေးချေခြင်း ဥပဒေ(၂၀၁၆)၊ အလုပ်သမား သက်သာချောင်ချိရေးနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အက်ဥပဒေ (၉၅၁)၊
၀င်ငွေခွန် ဥပဒေ(၁၉၇၄) များကို အခွန် အသင်း ဥပဒေအဖြစ် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။အလုပ်သမားနှင့် ဆက်စပ်သော
ကိစ္စရပ်များနှင့်အားလပ်ရက်များ၊ပျက်ရက်ခွင့်များ၊လုပ်အားခများ၊ အချိန်ပို၊ လူမှုသက်သာချောင်ချိရေး၊အမျိုးသမီးနှင့်
ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား၊လျော်ကြေးနှင့်အလုပ်စည်းမျဉ်းများကိုဤဥပဒေမှအုပ်ချုပ်စီမံပါသည်။
အဖွဲ ့အစည်းအတွင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ တွေ ့ဆုံမှုတွင် မြန်မာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အဖွဲ ့ရုံး (MIC)မှ
ထုတ်ပြန်ထားသော ခွင့်ပြုချက် (သို့) ထောက်ခံချက်အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းပါရှိသော နိုင်ငံသားတိုင်းကို ဦးစားမှု
ပေးပါသည်။ MIL လက်အောက်ရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသော
မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများအတွက်သာ အလျင်းသင့်သလို ခန့်အပ်ပေးရပါမည်။ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော နိုင်ငံသား အလုပ်သမားများနှင့် နည်းပညာရှင်များအတွက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများက အလုပ်သမား၊ အလုုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုစောင့်ရှောက်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် သဘောတူညီချက်အရ အလုပ်သမားခန့်အပ်စာချုပ် ချုုပ်ဆိုမုုကို ခန့်အပ်ပြီး ရက် ၃၀အတွင်း ပြုလုပ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်သမား တန်ဖိုးများ

အစိုးရမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် စုစုပေါင်း အလုပ်သမား ၁၀ ယောက်ထက် နည်းသည့် အသေးစားလုပ်ငန်းများကို ဖယ်၍ စက်ရုံနှင့် အလုပ်ရုံအားလုံးသော အခန်းကဏ္ဍများတွင် တစ်နေ့ အလုပ်ချိန် ၈ နာရီလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၄,၈၀၀ ကျပ်အား အခြေခံ လစာ အသစ် (အနည်းဆုံးလုပ်အားခ)အဖြစ် စတင် သတ်မှတ်ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ယခင် သတ်မှတ်နှုန်းထားသည် မြန်မာကျပ်ငွေ ၃,၆၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ယခုကဲ့သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်သည့်တိုင် အခြေခံ လုပ်ခလစာ နှုန်းထားမှာ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အနည်းဆုံး ရှိနေသေးပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မနီလာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုပ်ခလစာများနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအဖွဲ့အစည်း၏ စစ်တမ်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လစဉ် အနည်းဆုံး လုပ်အားခသည် တစ်လလျှင် ခန့်မှန်းခြေ US ဒေါ်လာ ၈၀.၂၈ ခန် ့ဖြစ်၍ လာအိုနိုင်ငံ၏ လစဉ် လုပ်အားခ US ဒေါ်လာ ၁၁၀.၃၄၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ လစဉ် လုပ်အားခ US ဒေါ်လာ ၁၄၀၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ လုပ်အားခ US ဒေါ်လာ ၁၄၇.၄၇ ထက် လျော့နည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်၌အလုပ်စတင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကုန်ကျမည့်စရိတ်တွက်ချက်မှုများ