ခွင့်ပြုမိန့်/အတည်ပြုမိန့် ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများ

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများသည် ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အတည်ပြုမိန့် ရရှိထားသည့် လုပ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီများနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ခေါင်းစဉ်ငယ်များအလိုက် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်း (ဥပဒေပုဒ်မ ၇၇ (ဃ) နှင့် နည်းဥပဒေ ၈၄၊ ၉၁(ဃ)၊ ၁၀၄)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက  ၄င်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏတိုးမြှင့်လိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဌထံလိပ်မူပြီး အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများနှင့်အတူ လျှောက်ထားရပါမည်-

 •         လျှောက်ထားသည့်စာ(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရခြင်းအကြောင်း၊ မူလရင်းနှီး   မြှုပ်နှံမှု ပမာဏ၊  တိုးမြှင့်လိုသည့်ပမာဏနှင့်     စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ)
 •         ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်
 •         ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရာတွင် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများတင်သွင်းလိုပါက  တင်သွင်းမည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာစာရင်းကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။-

(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျော့ချရန် တင်ပြသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ကျန်ရှိမည့် စက်ပစ္စည်းစာရင်းကို တင်ပြရန်)

 •         ချေးငွေသဘောတူညီမှု မူကြမ်း (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ချေးငွေနှင့်တိုးမြှင့်လိုလျှင်)
 •         ခွင့်ပြုမိန့်/အတည်ပြုမိန့် မိတ္တူ
 •         ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)

ခွင့်ပြုမိန့်ကိုပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားသည့် ဝန်ဆောင်စရိတ်နှုန်းထားမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။

(မူလအဆိုပြု မတည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထည့်ဝင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြရမည်။)

 •        နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ

လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်း (လုပ်ငန်းအမျိုးအစား) (ဥပဒေပုဒ်မ ၇၇(ဃ) နှင့် နည်းဥပဒေ ၈၄,၉၁(ဃ),၁၀၄)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက  လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဌထံ လိပ်မူပြီး အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများနှင့်အတူ လျှောက်ထားရ ပါမည်-

 •  လျှောက်ထားသည့်စာ (လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းကို တိကျစွာ ဖော်ပြရန်)
 •  ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် မူရင်း
 •  လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် မတည်ငွေရင်းပမာဏတိုး/မတိုး။
 •  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ပြီး စက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းလိုပါက တင်သွင်းမည့် စက်ပစ္စည်းစာရင်း။
 •   လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် ထုတ်ကုန်တိုးမြှင့်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ ကုန်ကြမ်း တိုးမြှင့်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ဝန်ထမ်းအင်အား တိုးမြှင့်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ လုပ်ငန်းတည်နေရာ တိုးချဲ့ ခြင်း ရှိ/မရှိ ပြည့်စုံစွာ တင်ပြရန်။
 •    ချေးငွေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်လိုပါက ချေးငွေစာချုပ် (မိတ္တူ)
 •    တင်သွင်းပြီးစက်ပစ္စည်းစာရင်း Balance (ကော်မရှင်ခွင့်ပြုစာအမှတ်၊ ID အမှတ်များ ပြည့်စုံစွာ စာရင်းပြုစုပေးရန်)
 •    ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လက်မှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်)
 •   နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ (ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီး ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ)

ခွင့်ပြုမိန့်ကိုပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားသည့် ဝန်ဆောင်စရိတ်နှုန်းထားမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။

ချေးငွေခွင့်ပြုချက်(ဥပဒေပုဒ်မ-၅၇)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ချေးငွေရယူလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံ လိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •   လျှောက်ထားသည့်စာ (အသေးစိတ်အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြထားသည့်)
 •   မူလမတည်ငွေရင်း ထည့်ဝင်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ
 •   ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်
 •   ချေးငွေသဘောတူညီမှုစာချုပ် (ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည့် အစီအစဉ်နှင့်ငွေပမာဏကို ပူးတွဲတင်ပြရန်)
 •   နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ ချေးငွေရယူခြင်းဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်( ဥပဒေပုဒ်မ ၅၇)
 •   ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •   နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ

ချေးငွေပြင်ဆင်ချက်(နည်းဥပဒေ-၁၇၅၊၁၇၇)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ချေးငွေပြင်ဆင်လိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ထံလိပ်မူလျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •     လျှောက်ထားသည့်စာ
 •     ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် မူရင်း
 •    အဆိုပြုချက်ပါချေးငွေပြင်ဆင်ချက်အသေးစိတ်
 •    ပြင်ဆင်ချေးငွေစာချုပ် မူကြမ်း( ပြန်လည်ပေးဆပ်မည့်အစီအစဉ် )
 •    ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်း (ဘဏ်အထောက်အထားပူးတွဲ၍)
 •    ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လက်မှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်)
 •    နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ

အစုရှယ်ယာ လွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်း (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အားလုံး) ဥပဒေပုဒ်မ ၇၂၊ နည်းဥပဒေ ၁၉၁၊ ၁၉၃

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ၏ ၅၀% အထက်အား ရယူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ သူ၏ အများစု ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့)  ထိန်းချုပ်မှုကို ရယူလွှဲပြောင်းလိုလျှင်    မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူလျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြ၍ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်-

 •          လျှောက်ထားသည့်စာ
 •           ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်
 •         အစုရှယ်ယာဝင်များ စာရင်း နှင့် ဒါရိုက်တာ စာရင်း
 •         အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပုံစံ (၈) နှင့်ပူးတွဲတင်ပြရမည်
 •        အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်စာ
 •        အစုရှယ်ယာအချိုး (မူလ၊ယခု)
 •       ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •       နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ (ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

အမြတ်ငွေအား ပြန်လည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း (ဥပဒေ-၇၈ (က)၊ နည်းဥပဒေ-၉၉)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက အမြတ်ငွေကို ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုလျှင် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်း များကို ပူးတွဲ၍  မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ၍ လျှောက်ထားရမည်-

 •         လျှောက်ထားသည့်စာ
 •         အမြတ်ငွေရရှိသည့်ဘဏ္ဍာနှစ်/ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့်ဘဏ္ဍာနှစ်
 •         စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ-ထည့်ဝင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ
 •         အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်စာ
 •         ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •         နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက  ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

နိုင်ငံခြားငွေအား လွှဲပြောင်းခြင်း (အစုရှယ်ယာ၊ အစုပေါ်အမြတ် (dividend)၊ အမြတ် မူရင်းနိုင်ငံသို့ အစုရှယ်ယာ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း) ဥပဒေပုဒ်မ- ၅၆(ခ)၊ ၅၉

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက နိုင်ငံခြားငွေ (အစုရှယ်ယာ၊ အစုပေါ်အမြတ် (dividend)၊ အမြတ်ငွေ) တို့ကို မူရင်းနိုင်ငံသို့ အစုရှယ်ယာ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းကို လွှဲပြောင်းပေးပို့လိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ၍ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါစာရွက် စာတမ်းများ နှင့်အတူ တင်ပြရမည်-

 •       လျှောက်ထားသည့်စာ
 •      ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်
 •      စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ
 •      ဘဏ်လက်ကျန်စာရင်း (ဘဏ်အမည်)
 •      ပုံစံ ( ၁၃) (ဘဏ္ဍာငွေလွှဲပြောင်းသည့် ပုံစံ)
 •      အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်စာ
 •      ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •      နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီးဖြစ်ပါက  ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ခွင့်ပြုထားသည့် မြေနှင့် အဆောက်အအုံ အပေါင်ထားခြင်း (ဥပဒေပုဒ်မ-၇၂၊ နည်းဥပဒေ-၁၉၈)

I

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက အပေါင်ထားလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူလျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •  လျှောက်ထားသည့်စာ (အကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြရန်)
 •  အပေါင်သဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း) (အစိုးရဌာနများအတွက်မူ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ထောက်ခံချက်ကို         ပူးတွဲဖော်ပြရန်)
 •  ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)

စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ-၇၇(က)၊ နည်းဥပဒေ-၉၃(က),၁၀၉

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ အပိုပစ္စည်းများနှင့် အခြား၊ ပစ္စည်းများကို လုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုရန် တင်သွင်းလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •       လျှောက်ထားသည့်စာ
 •       Proforma  invoice
 •       အရောင်းစာချုပ်
 •       သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာနထောက်ခံချက် (လိုအပ်လျှင်)(င)  စက်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်း
 •      မူရင်းအဆိုပြုချက် မိတ္တူ (စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ အပိုပစ္စည်းများနှင့်အခြား၊ ပစ္စည်းများတင်သွင်းရန်      လျှောက်ထားမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရင်းစာမျက်နှာကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။)
 •      ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •      နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ကုန်ကြမ်းများတင်သွင်းခြင်း (ဥပဒေ ပုဒ်မ-၇၇ (က)၊ နည်းဥပဒေ-၉၃(က)၊ ၁၀၉)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသူများက ကုန်ကြမ်းများတင်သွင်းလိုလျင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •       လျှောက်ထားသည့်စာ (ကနဦးကုန်ကြမ်း သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကုန်ကြမ်းဖော်ပြရန်)
 •       Proforma invoice ငွေတောင်းခံစာ
 •       အရောင်းစာချုပ်
 •       တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ
 •       တင်သွင်းပြီးကုန်ကြမ်းစာရင်း
 •       မူရင်းအဆိုပြုချက် မိတ္တူ (ကုန်ကြမ်းများတင်သွင်းရန် လျှောက်ထားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရင်းစာမျက်နှာကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။)
 •       ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •       နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ (ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ကုန်တင်သွင်းမှုအတွက် ထောက်ခံချက်စာကို ထုတ်ပေးခြင်း (နည်းဥပဒေ- ၁၇၇)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ကုန်ချောများ တင်ပို့လိုလျင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

 •    လျှောက်ထားသည့်စာ
 •    ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းခဲ့သည့် လိုင်စင်၊ သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ
 •    တင်ပို့မည့် ကုန်ပစ္စည်း Invoic
 •    ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်း (ငွေသား၊ စက်ပစ္စည်းစာရင်း
 •    ယခင်တင်ပို့ခဲ့မှုရှိပါက တင်ပို့ခဲ့သည့်စာရင်း။
 •   ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လက်မှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်)
 •    နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်ဆောက်ရွက်သည့်နေ့ကို အတည်ပြုချက်ထုတ်ပေးခြင်း (ဥပဒေပုဒ်မ-၇၅(က)၊ နည်းဥပဒေ-၉၃(က),၉၆,၁၄၆)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ဆောက်ရွက်သည့်နေ့ကို တင်ပြလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •   လျှောက်ထားသည့်စာ
 •   ပုံစံ (၁၄ )
 •    မတည်ငွေရင်း ထည့်ဝင်ပြီးစီးမှု အခြေအန
 •   ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက Bill of Lading (BL) သို့မဟုတ် Export Declaration (ED) သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရာတွင် ကုန်ပစ္စည်း အများအပြား ထုတ်လုပ်သော    စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကုန်တင်ပို့ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အလားတူ စာရွက်စာတမ်းအထာက်အထားမျာ
 •   ကုမ္ပဏီက ပြည်တွင်းတွင်သာ ရောင်းချလျှင် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်း အရောင်း မှ စီးပွားဖြစ် ဝင်ငွေရရှိသည့်နေ့ကို တင်ပြရန် (ဝင်ငွေရရှိသည့် အထောက်အထား ဖြစ်ပါက ပူးတွဲတင်ပြရန်)
 •  ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက လုပ်ငန်း စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့
 •   ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •   နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက  ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

တည်ဆောက်မှုကာလအား တိုးမြှင့်ခြင်း (နည်းဥပဒေ-၁၄၁,၁၄၂)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက တည်ဆောက်မှုကာလကို တိုးချဲ့ရန် လျှောက်ထားလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •    လျှောက်ထားသည့်စာ (အကြောင်အရင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) (ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း           ထည့်သွင်းရန်)
 •    လက်ရှိ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု (ဓါတ်ပုံ မိတ္တူတင်ပြရန်)
 •    မတည်ငွေရင်းထည့်ဝင်ပြီးစီးမှု
 •   ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ကိုယ်တိုင်ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •   နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

မြေငှားရမ်းမှုသဘောတူညီချက်စာချုပ်လက်မှတ်နှင့် MIC ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း (ဥပဒေပုဒ်မ-၇၀၊ နည်းဥပဒေ-၁၃၇၊ ၁၇၅၊ ၁၇၇၊ ၂၀၀၊ ၂၀၀၅)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက မြေငှားရမ်းမှု သဘောတူညီမှုစာချုပ်သက်တမ်းနှင့် လုပ်ငန်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကာလနှင့် MIC ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုလျင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြ ရမည်-

 •      လျှောက်ထားသည့်စာ
 •      ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ထောက်ခံချက်
 •      ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •      နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ (ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက  ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)
 •      မြေငှားသဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း) (အစိုးရဌာနများအတွက် ပြည်ထောင်စု  ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ရမည်)

ပြည်တွင်း၌ခန့်ထားမည့် နိုင်ငံခြားသား နေထိုင်ခွင့် (ဥပဒေပုဒ်မ-၅၁(က)၊ နည်းဥပဒေ-၂၀၆)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းအား အလုပ်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •     လျှောက်ထားသည့်စာ(အမည်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နံပါတ်၊ ရာထူးနေရာ၊ ခန့်အပ်မည့် ကာလ)
 •     နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ
 •     ပုံစံ (၁၂-က) (အလုပ်လုပ်ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ)
 •     ကုမ္ပဏီမှတာ၀န်ရှိသူ၏ ထောက်ခံစာ ( မည်သည့်စနစ်ဖြင့် ခန့်ထားမည်ကို ဖော်ပြရန်)
 •     သက်ဆိုင်ရာ စက်မှုဇုန်မှ ထောက်ခံစာ (လုပ်ငန်းမှာ စက်မှုဇုန်အတွင်းတွင် တည်ရှိလျှင်)
 •     ခန့်အပ်ထားပြီးသော ဝန်ထမ်းအရေအတွက် (နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသား)
 •     ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •     နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖျက်သိမ်းခြင်း (ဥပဒေပုဒ်မ-၆၈၊ နည်းဥပဒေ-၂၃၂)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖျက်သိမ်းလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •  လျှောက်ထားသည့်စာ (ဖျက်သိမ်းရသည့် အကြောင်းအရင်း)
 •  ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်
 •  ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေရင်း
 •  အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
 •  ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •   နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့  တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)
 • Capital amount have been invested
 • Recommendation letter for the clearance of taxes
 • Power of Attorney (if investors cannot come to office)
 • Copy of up to date Quarterly Performance Report(no need to submit it again if already submitted)

ခွင့်ပြုမိန့်/အတည်ပြုမိန့် မိတ္တူအမှန် လျှောက်ထားခြင်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက MIC ခွင့်ပြုမိန့် မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

 •     လျှောက်ထားသည့်စာ (အကြောင်းအရင်း)
 •     ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်
 •     သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် ကြော်ငြာ
 •     သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ
 •    ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •     နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ခွင့်ပြုလျှင် ပေးသွင်းရမည့် ဝန်ဆောင်ခပမာဏ။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၇၅၀,၀၀၀

ခွင့်ပြုမိန့်ပြင်ဆင်ချက်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ (သို့) ကမကထပြုသူ၏ အမည်ပြောင်းလဲခြင်း နည်းဥပဒေ-၁၃၇,၁၇၇

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ (သို့) ကမကထပြုသူ၏ အမည်ပြောင်းလဲ လိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြရမည်-

 •   လျှောက်ထားသည့်စာ (အကြောင်းအရင်း)
 •   ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်
 •   ကုမ္ပဏီအချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်
 •   ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •   နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက  ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ခွင့်ပြုလျှင် ပေးသွင်းရမည့် ဝန်ဆောင်ခပမာဏ။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀

ခွင့်ပြုမိန့်ပြင်ဆင်ချက်။ လိပ်စာပြောင်းခြင်း နည်းဥပဒေ-၁၃၇,၁၇၇

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာပြောင်းလဲလိုလျှင်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည် –

 •       လျှောက်ထားသည့်စာ (ပြောင်း‌ရွေ့လိုသည့်အကြောင်းရင်းခိုင်လုံစွာ တင်ပြရန်)
 •       မူလလုပ်ငန်းတည်နေရာ နှင့် ပြောင်း‌ရွေ့လိုသည့် တည်နေရာဆက်စပ်မြေပုံ
 •      မူလလုပ်ငန်းတည်နေရာ၏ မြေငှားစာချုပ် (ချုပ်ဆိုပြီးပါက ရပ်ဆိုင်းစာချုပ် ပူးတွဲတင်ပြရန်)
 •      ပြောင်းရွှေ့လုပ်ငန်းတည်နေရာအတွက် မြေငှားစာချုပ် (မချုပ်ဆိုရသေးပါက မူကြမ်း)
 •      ပြောင်းရွှေ့လုပ်ငန်းတည်နေရာအတွက် ဂရန်အထောက်အထား
 •      ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း
 •      အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်ခွင့်ခံစားသည့်ကာလကျော်လွန်ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက နှစ်အလိုက် အခွန်ထမ်းဆောင်မှု ဇယား နှင့် နောက်ဆုံးနှစ် အတွက် အခွန် ပြေကြေပြီး အထောက်အထား
 •      ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လက်မှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်)
 •       နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက  ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ခွင့်ပြုလျှင် ပေးသွင်းရမည့် ဝန်ဆောင်ခပမာဏ။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀

ခွင့်ပြုမိန့်ပြင်ဆင်ချက်။ ခွင့်ပြုထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ကာလ ပြောင်းလဲခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ-၇၀၊ နည်းဥပဒေ-၁၃၇၊၁၇၅၊၁၇၇

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက မြေငှားစာချုပ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကာလနှင့် MIC ခွင့်ပြုမိန့် ကာလများကို တိုးချဲ့လိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါ တို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •      လျှောက်ထားသည့်စာ (အကြောင်းအရင်း)
 •      ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက် (သို့) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ထောက်ခံစာ
 •      ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်
 •       နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ခွင့်ပြုလျှင် ပေးသွင်းရမည့် ဝန်ဆောင်ခပမာဏ။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀

ခွင့်ပြုမိန့် ပြင်ဆင်ချက်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစားပြင်ဆင်ခြင်း နည်းဥပဒေ-၁၃၇၊၁၇၇၊၂၃၆၊၂၃၇

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစားကို (နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ နိုင်ငံခြားသား ရင်းနီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သော် လည်းကောင်း နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ နိုင်ငံသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သော်လည်းကောင်း)  ပြောင်းလဲလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌထံ လိပ်မူလျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •  လျှောက်ထားသည့်စာ (အကြောင်းအရာ)
 •  ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်
 • နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ နိုင်ငံခြားသားရင်းနီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုလျှင်   (ဖက်စပ် သို့မဟုတ်           ၁၀၀%)နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ
 •  နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်  ပြောင်းလဲလိုလျှင်၊   မြန်မာကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 •    အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံစာ
 •   ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •   နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့    တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက  ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ခွင့်ပြုလျှင် ပေးသွင်းရမည့် ဝန်ဆောင်ခပမာဏ။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀

ခွင့်ပြုမိန့်ပြင်ဆင်ချက်။ ကုမ္ပဏီ အမည်ပြောင်းလဲခြင်း နည်းဥပဒေ-၁၃၇၊၁၇၇

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အမည်ကို ပြောင်းလဲလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •   လျှောက်ထားသည့်စာ (အမည်ပြောင်းလဲရခြင်း အကြောင်းအရင်း)
 •   ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်
 • ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်မှု စာချုပ် (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
 •  နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ခွင့်ပြုလျှင် ပေးသွင်းရမည့် ဝန်ဆောင်ခပမာဏ။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀

ခွင့်ပြုမိန့်ပြင်ဆင်ချက်။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ပြောင်းလဲခြင်း(နည်းဥပဒေ-၁၃၇၊၁၇၇)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ပြောင်းလဲလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

 • လျှောက်ထားသည့်စာ (လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းကို တိကျစွာ ဖော်ပြရန်)
 •  ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် မူရင်း
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် မတည်ငွေရင်းပမာဏတိုး/မတိုး။
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ပြီး စက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းလိုပါက တင်သွင်းမည့် စက်ပစ္စည်း      စာရင်း။
 •  လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ထုတ်ကုန်ပြင်ဆင်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ ကုန်ကြမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ဝန်ထမ်းအင်အား တိုးမြှင့်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ လုပ်ငန်းတည်နေရာ တိုးချဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိ ပြည့်စုံစွာ တင်ပြရန်။
 •  တင်သွင်းပြီးစက်ပစ္စည်းစာရင်း Balance (ကော်မရှင်ခွင့်ပြုစာအမှတ်၊ ID အမှတ်များ ပြည့်စုံစွာစာရင်းပြုစုပေးရန်)
 •  ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် မလာရောက်နိုင်ပါက)
 •  နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

ပေးသွင်းရမည့် ငွေကြေးပမာဏ။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀

စာချုပ်များ ပြင်ဆင်ခြင်း (ဥပဒေပုဒ်မ-၇၀၊ နည်းဥပဒေ -၁၇၇)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက မြေနှင့်အဆောက်အဦငှားရမ်းစာချုပ်များ၊ BOT စာချုပ်များ၊ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်၊ ဖက်စပ်နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်များ ပြင်ဆင်လိုပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဌထံလိပ်မူ လျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

 •   လျှောက်ထားသည့်စာ
 •   သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြစာ
 •   ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် မူရင်း
 •   ပြင်ဆင်စာချုပ် ( မူကြမ်း)
 •    အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်ခွင့်ခံစားသည့်ကာလကျော်လွန်ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက       နှစ်အလိုက် အခွန်ထမ်းဆောင်မှု ဇယားနှင့် နောက်ဆုံးနှစ်အတွက် အခွန် ပြေကြေပြီး အထောက်အထား
 •    ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လက်မှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်    ဖုန်းနံပါတ်)
 •    နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပြီ:ဖြစ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။)

အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း (နည်းဥပဒေ-၁၉၆၊ ၁၉၇၊ ၁၉၈၊ ၁၉၉)

 • အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အစီရင်ခံစာများ
  •      သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ(ပုံစံ -၁၀) နည်းဥပဒေ ၁၉၇
  •     နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ (ပုံစံ ၁၁) နည်းဥပဒေ ၁၉၆